Osobné údaje a ich ochrana

IX. Osobné údaje a ich ochrana

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa


 

Prevádzkovateľ

 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. b) Zákona

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

Prevádzkovateľ prevádzkuje svoju činnosť prostredníctvom e-shopu: www.harsport.sk

Dotknutá osoba je na účely zaplatenia kúpnej ceny a doručenia objednaného tovaru povinná poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón, obsah objednávky. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť na základe kúpnej zmluvy a obchodných podmienok medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. V prípade odmietnutia poskytnúť svoje osobné údaje má prevádzkovateľ právo odmietnuť predaj tovaru dotknutej osobe.

Osobné údaje na účely marketingu a účely spotrebiteľskej súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, emailová adresa poskytuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi dobrovoľne. Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov samostatne na jednotlivé účely. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to na emailovej adrese prevádzkovateľa alebo na základe písomnej žiadosti doručenej prevádzkovateľovi.

V rámci klientých referencií a diskusií môžu byť na web stránkach prevádzkovateľa zverejnené osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu poskytnutých údajov.

Dotknutá osoba je na účely vedenia personálno-mzdovej agendy, vedenia účtovníctva a na účely vybavovania reklamácií povinná poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, a to v rozsahu podľa osobitných predpisov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť na základe platnej legislatívy SR.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby len kuriérskej firme na účely doručenia tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby sú ďalej sprístupnené poskytovateľovi webhostingu a e-shopového riešenia, a IT technikovi.

V mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje:

  1. ENSARA, s.r.o., IČO 36 788 457 – BOZP, PZS

  2. Ing. Anna Dršková, IČO 33998591 – účtovníctvo, mzdy

Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

Súhlas dotknutej osoby – IS Marketing


 

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefón, a to na účely zasielania newsletrov, noviniek a iných marketingových aktivít prevádzkovateľa.

Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté informácie v súlade s § 15 Zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona. Zároveň sa zaväzujem každú zmenu poskytnutých osobných údajov nahlásiť Prevádzkovateľovi do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny.

Prevádzkovateľ prevádzkuje svoju činnosť prostredníctvom e-shopou: www.harsport.sk

 


 

 

Súhlas dotknutej osoby – IS Spotrebiteľské súťaže


 

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefóne číslo, a to na účely organizovania spotrebiteľských súťaží.

Svoj súhlas udeľujem na dobu trvania súťaže a ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté informácie v súlade s § 15 Zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona.

Prevádzkovateľ prevádzkuje svoju činnosť prostredníctvom e-shopu: www.harsport.sk

Zrušenie registrácie:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@harsport.sk. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo emailom na info@harsport.sk.

 

Powered By OpenCart. Design by otaznik. SportTheme © 2012