Obchodné podmienky

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

I.2.Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu.

I.3.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom(meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu jednotlivých položiek objednávky, poštovné náklady a celková cena objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu

I.4.Všeobecné obchodné podmienky upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

I.5.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

II. Práva Povinnosti prevádzkovateľa

II.1.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, dodať svojim zákazníkom správny druh a    množstvo tovaru v cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky, tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

II.2.Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu :

- blok z registračnej pokladne pri osobnom odbere, alebo Faktúru - daňový doklad, (ktorý slúži aj ako záručný list a Dodací list) pri zaslaní tovaru kuriérom

II.3.Prevádzkovateľ zabezpečí, aby počas prepravy tovaru nedošlo k jeho poškodeniu a znehodnoteniu, tieto opatrenia budú zabezpečené dostatočným balením tovaru.

II.4.Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť: 
- za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo kuriérnou službou

-za poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, alebo kuriérnou službou 
- za nedodanie tovaru vinou vypredania, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

II.5.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

II.6.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

II.7. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojej predajni HARSHOP a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou

III. Povinnosti kupujúceho

III.1.Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, prekontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

III.2.zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

III.3.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením jeho kúpnej ceny.

III.4.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

III.5.Kupujúci je povinný v objednávke uviezť pravdivé požadované údaje, požadovaných elektronickým systémom pri zadávaní objednávky.

III.6.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, výmena tovaru a odstúpenie od zmluvy

IV.1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie      všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho,      alebo pri vytváraní objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami platnými v deň odoslania objednávky.

IV.2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno- predajnej zmluvy a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

IV.3.Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim, po odoslaní objednávky kupujúcim.

IV.4.Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky napr. telefonicky . V prípade ak kupujúci odmietne potvrdiť objednávku, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

IV.5.Objednávka môže byť stornovaná  telefonicky alebo e-mailom na adrese info@harsport.sk.

IV.6.Kúpnopredajná zmluva  sa považuje za uzavretú prevzatím a zaplatením tovaru kupujúcim.

IV.7.) Uvedené zľavnené produkty sú platné do vypredania zásob alebo do termínu udávaného predávajúcim.

IV.8. Výmena tovaru

 produkt, ktorý Vám nevyhovuje, v pôvodnom stave s originál visačkami a s kópiou/originál faktúrou nám zašlite do maximálne 14 kalendárnych dní od obdržania zásielky na našu korešpondenčnú adresu:

Mgr. Dušan Harman - HARSPORT, Čajkov, Školská 639, 93524, okres Levice,

 V e-shope  www.harsport.sk vykonajte novú objednávku produktov akých chcete, objednávka môžete byť aj v hodnote väčšej a do poznámky pri objednávke napíšte komentár v príkladom znení:: robím objednávku na výmenu a žiadam zlacniť objednávku o produkt, ktorý som vrátil späť.

(možnosť napísania poznámky nájdete v nasledujúcom kroku po vyplnení Vašich korešpondenčných údajov)

 Do balíka priložte kópiu alebo originál faktúru a list- na ktorý stačí napísať informatívnu vetu v príkladnom znení, že ste vykonali objednávku na výmenu. Zašlite nám produkt na našu adresu. Následne po prekontrolovaní vrátených produktov a spracovaní, Vašu novú objednávku zašleme zlacnenú o produkt, ktorý nám vraciate späť.

Dopravu za vrátený tovar hradí kupujúci. Dopravu za dodanie vymeneného tovaru hradí kupujúci.

Nová objednávka na výmenu urýchli proces spracovania Vašej požiadavky.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

V.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

V.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

V.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú korešpondenčnú adresu predávajúceho a to Mgr. Dušan Harman-HARSPORT Čajkov, Školská 639, 93524, okres Levice, alebo mailom na adresu info@harsport.sk..

V.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním na korešpondenčnú adresu Mgr.Dušan Harman-HARSPORT, Školská 639, 93524. Odporúčame tovar poistiť a zaslať doporučene. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Formuláre: o odstúpení od kúpnej zmluvy a reklamačný formulár nájdete tu: https://www.harsport.sk/formulare

V.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

V.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru . Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu V.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode V.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu V.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

V.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

V.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100- EUR.

V.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v  závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 100,- EUR.

V.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch V.4. a V.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu V.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

V.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvérupredávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

V.16.Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.), 
- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva), 
- cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu), 
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

VI. Dodacie podmienky a termíny

VI.1.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie poštová adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

VI.2.Dodanie tovaru je uskutočnené kuriérskou spoločnosťou GLS.

VI.3.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho  zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

VI.4.Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar, ktorý má uvedenú dobu dodania do 3 pracovných dní k dodaniu spravidla  do 2 dní od potvrdenia elektronickej objednávky. Tovar, ktorý má uvedenú inú dodaciu dobu napr. dobu dodania 7-14 pracovných dní je vyexpedovaný pred uvedenými dňami. Kupujúci, ktorý si objedná produkty s rozdielnou dobou dodania, objednávka sa podriaďuje dlhšej dobe dodania, ak kupujúci nepožiada o rozdielne zaslanie. Ak kupujúci požiada o zaslanie tovarov vo viacerých balíkoch poštovné hradí za každý balík zvlášť. Uvedená dodacia doba pri produkte má informatívny predpokladaný charakter, tovar je odoslaný do max 14.pracovných dní od vykonania objednávky. Kupujúci 1 deň vopred je informovaný o odoslaní tovaru na jeho adresu emailom a SMS. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

VI.5.Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané, alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

VI.6 .Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.

VI.7. Dodacia doba:

Tovar označený dodacia doba do 3 pracovných dní- znamená, že tovar sa nachádza na sklade v Piešťanoch na prevádzke a bude expedovaný spravidla v ten deň, alebo nasledujúci, keď je objednávka prijatá

Tovar označený dodacia doba 7 až 9 pracovných dní znamená, že tovar je na našom centrálnom sklade, a bude zaistený a dovezený na našu prevádzku cca na 7 pracovný deň od objednávky a následne expedovaný zákazníkovi

VI.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

VI.9.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

VI.10.. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. 

VI.11. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

VII. Cena dopravy tovaru

VII.1.Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke   pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

VII.2.Pri dodávke tovaru dobierkou prostredníctvom prepravnej služby Kuriér GLS, zákazník platí poštovné nasledovne:

Slovenská Republika 
- pri objednávke účtujeme poštovné a manipulačný poplatok spolu vo výške 4,99 € s DPH ( z toho je 4,09 Eur poštovné a 0,90 Eur manipulačný poplatok)

- pri objednávke nad 79- € s DPH účtujeme poštovné a balné spolu vo výške 0,- €.

Česká Republika:

- pri objednávke účtujeme poštovné a manipulačný poplatok spolu vo výške 135 KČ s DPH. ( z toho je 112 KČ poštovné a 23 KČ manipulačný poplatok)

- pri objednávke nad 3456- KČ s DPH(130€ bez DPH) účtujeme poštovné vo výške 0,- KČ

VII.3.Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky.

VII.4.Cena poštovného zahŕňa: poštovné, balné, dobierku,

VIII. Kúpna cena a platby

VIII.1.Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.harsport.sk sú uvedené v Euro vrátane dane z pridanej hodnoty a v Českých korunách v rátane dane z pridanej hodnoty.

VIII.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Pri objednávkach s vyššou cenou nad 80 Euro môže predávajúci požadovať zálohovú platbu za objednaný tovar, prípadne platbu prevodom za celú objednávku. Výšku zálohovej platby určí predávajúci, pričom zvyšná cena bude účtovaná do dobierky. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.3.Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovným spôsobom: 
1,pri dobierke - Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho    prevzatí na pošte, alebo od kuriéra. Platí pre objednávky dodávané na Slovensko.

VIII.4, Platbou vopred prevodom na náš účet

Objednávky dodávané do zahraničia- platba vopred prevodom na náš účet .

IX. Osobné údaje a ich ochrana – pre zobrazenie sekcie kliknitu tu , alebo sekciu nájdete v dolnej časti stránky s názvom Osobné údaje a ich ochrana

X. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) - pre zobrazenie sekcie kliknitu tu , alebo sekciu nájdete v dolnej časti stránky s názvom Reklamačný poriadok

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

A.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

B. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

C. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

D.Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

E.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

F Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov od zakúpenia tovaru

G.Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí, ako aj súhlasí so zasielaním formulára a poučenie o odstúpení od zmluvy elektronickou formou, ktoré mu budú doručené na email zadaný v objednávke, Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.2.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

H Hovorné na našom uvedenom obchodnom tel.čísle 0904344656 je účtované podľa cenníku Vášho operátora.

Formuláre: o odstúpení od kúpnej zmluvy a reklamačný formulár nájdete tu: https://www.harsport.sk/formulare

25.5.2018

V Piešťanoch

Powered By OpenCart. Design by otaznik. SportTheme © 2012